پیام ها سیاسی

Grid Archive
 

به مناسب روز جهانی زن

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴
 

هشدار: توسل به خشونت با سو استفاده از نام شورای ملی ایران

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴
 

بیانیه شورای ملی ایران: حمایت حکومت جمهوری اسلامی از تروریسم

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴
 

پیام ریاست شورای ملی ایران بعد از برگزاری انتخابات در ایران

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

 

سی و هفتمین سالِ سوگنامه جمهوری اسلامی

بهمن ۲۲, ۱۳۹۴
 

آرمان های ملی یا مطالبات جمهوری اسلامی

دی ۳۰, ۱۳۹۴
 

وقت آن است که توسعه طلبی نظام جمهوری اسلامی را متوقف کرد

مهر ۱۵, ۱۳۹۴
 

وقت آن است که توسعه طلبی نظام جمهوری اسلامی را متوقف کرد

شهریور ۱۹, ۱۳۹۴

Check it out!