زندگينامه

رضا پھلوی در تاريخ ٩ آبان ماه ١٣٣٩ در تھران – ايران متولد شد، او فرزند ارشد و وليعھد پادشاه
فقيد ايران و شھبانو فرح پھلوی است . او ايران را در ١٧ سالگی بمنظور آموزش خلبانی ترک کرد،
استقرار رژيم مذھبی بازگشت او را به ميھنش ناممکن کرد. عليرغم اجبار به زندگی در تبعيد، تعھد به
وظايف ميھنی اش پايان ناپذير است .
بعد از ترک ايران، رضا پھلوی تحصي9ت عاليۀ خود را تا اخذ مدرک ليسانس در علوم سياسی از
دانشگاه کاليفرنيای جنوبی ادامه داد. دورۀ خلبانی جت ھای جنگی را در پايگاه نيروی ھوايی ريس در
<بوک – تگزاس تکميل کرد. در زمان جنگ ايران – عراق، رضا پھلوی داوطلب شد که بعنوان خلبان جنگی به ارتش ميھنش خدمت کند، ولی اين درخواست توسط رژيم مذھبی بی پاسخ ماند . در طی سی سال گذشته، رضا پھلوی پيش گام در پشتيبانی از اصول آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برای ھم ميھنانش بوده است. او در اين زمان ھمواره در تماس مستمر با ھم ميھنانش در داخل و خارج از ايران بوده است و در سفرھای متعدد با زمامداران، قانونگذاران و سياستگذاران، گروه ھای ع9قمند و گروه ھای دانشجويی در کشورھای مختلف جھان در مورد شرايط ناگوار ايرانيان زير سلطۀ رژيم اس9می مذاکره و تبادل نظر داشته است. او مستمرا در مورد تجاوز به حقوق و سرکوبگری فزايندۀ اعمال شده در مورد ملت ايران آشکارا سخن می گويد و خواھان برقراری دموکراسی سکو<ر در ايران بوده است . از زمان انتخابات رياکارانۀ ٢٠٠٩، رضا پھلوی ھمواره بر ضرورت و فوريت ھمبستگی و اتحاد برای ايجاد زمينۀ استقرار حکومتی دموکراتيک و سکو<ر در ايران تاکيد کرده است . افزون بر تعداد بی شماری مقاله، رضا پھلوی سه کتاب در مورد ايران نوشته است: گذشته و آينده (انتشارات کيھان، ٢٠٠٠)؛ نسيم دگرگونی: آيندۀ دموکراسی در ايران (انتشارات رگنری، ٢٠٠٢)؛ و ايران: زمان انتخاب (انتشارات دنوئل، ٢٠٠٩ ). رضا پھلوی از سال ١٩٧٨در تبعيد زندگی کرده است . او با ياسمين اعتماد امينی در تاريخ ١٢ ژوئن ١٩٨۶ ازدواج کرده است. آنھا دارای سه دختر می باشند : نور پھلوی (متولد ٣ آوريل ١٩٩٢)، ايمان پھلوی (متولد ١٢ سپتامبر ١٩٩٣)، و فرح پھلوی (متولد ١٧ ژانويۀ ٢٠٠۴ ). ياسمين دارای دکترای حقوق از دانشگاه جرج واشنگتن می باشد. او در کانون وک9ی آمريکا پذيرفته شده و ده سال در مرکز حقوقی کودکان بعنوان مدافع حقوق جوانانی که در خطر ھستند کار کرده است. ياسمين ھمچنين بنيانگذار بنياد کودکان ايران در ١٩٩١ بوده است، بنيادی غيرانتفاعی که خدمات درمانی برای کودکان ايرانی که به بيماری ھای خطرناک مبت9 ھستند و از لحاظ مالی در مضيقه می باشند فراھم می نمايد . خواھران و برادر رضا پھلوی عبارتند از: فرحناز پھلوی (متولد ١٢ مارس ١٩۶٣)، عليرضا پھلوی (متولد ٢٨ آوريل ١٩۶۶ - وفات ۴ ژانويۀ ٢٠١١)، و لي9 پھلوی (متولد ٢٧ مارس ١٩٧٠ – وفات ١٠ ژوئن ٢٠٠١)، و ھمچنين شھناز پھلوی (متولد ٢٧ اکتبر ١٩۴٠ )